Sessies 2018

Hieronder vindt u het overzicht van de plenaire en interactieve sessies en hun inhoud:

 

Plenaire sessie 1: 

Michel Vellekoop (UvA) - De actuaris als actuator

Als één van de oprichters van een succesvol Executive Programma waarin studenten met verschillende achtergronden tot actuaris opgeleid worden, beseft Michel Vellekoop dat doorlopend vernieuwing nodig is om te blijven voldoen aan de veranderende eisen die aan de beroepsgroep gesteld worden. En de actuariële inbreng zal in de toekomst naar zijn mening extra hard nodig zijn, omdat heel fundamentele keuzes gemaakt zullen moeten worden. Bijvoorbeeld: wanneer hebben grotere datasets of ingewikkeldere modellen wél en geen zin in het risicomanagement? Is maatwerk voor consumenten te rijmen met steeds verdergaande standaardisatie in het toezicht? Blijft risicodeling effectief (en privacy grotendeels gewaarborgd) als iedereen zijn eigen solidariteitskring mag gaan kiezen? Hechten we aan causaliteit in risicomodellen of is het blootleggen van historische correlaties genoeg? Tijdens zijn lezing zullen voorbeelden gegeven worden van nieuwe ontwikkelingen in het risicomanagement waarbij de actuariële kijk volgens Vellekoop onontbeerlijk is.

 

Plenaire sessie 2:

Cees Krijgsman (Riskco) - De digitale wereld, maar wat is er nu echt nieuw en wat brengt dat ons. Wat is nu de echte uitdaging?

In een wereld vol met data zal tooling moeten aansluiten bij de toenemende hoeveelheid data, informatiebehoefte en compliance. Spreadsheets worden door actuarissen veel gebruikt in de verzekerings- en pensioenwereld. Het is gemakkelijke software waarin je snel creatieve reken ideeën kwijt kunt. Omdat zó veel berekeningen geboren worden is het vaak eenvoudig om vervolgens daarin door te bouwen. Hier schuilen echter grote gevaren m.b.t. juistheid van berekeningen, reproduceerbaarheid, schaalbaarheid, beperkte what if analyses, parameter management etc. Vanzelfsprekend is compliance een groot probleem bij het gebruik van spreadsheets. Daarnaast is het belangrijk om de hoeveelheid data die men opslaat te beperken. Hoe kan je dat doen? Ook hier zal de Cees Krijgsman op ingaan.

 

Plenaire sessie 3:

Jonas Teuwen (PensioenLab) - Jongeren, de gepensioneerden van de toekomst

We werken een dag per week voor ons pensioen. Het is een onderwerp waar de belangen van de jongere en oudere generaties elkaar kruisen. Om hierin een goed evenwicht te bewaren is het essentieel dat jongeren ook deelnemen aan het debat. In mijn voordracht: “Jongeren, de gepensioneerden van de toekomst” ga ik dieper in op het belang van de betrokkenheid van jongeren bij de pensioendiscussie. Hierna zal ik toelichten hoe het PensioenLab, een initiatief van de jongerenbonden, de pensioensector wil vernieuwen middels het organiseren van een denktank en de plaatsing van jongeren in pensioenbesturen na een opleiding in onze academie.

 

Plenaire sessie 4:

Peter Hoogveld en Wichert Hoekert (Willis Towers Watson) - Solidariteit en de technologische revolutie

Solidariteitsvraagstukken behoren van oudsher tot de kern van het verzekeringsdomein. ‘De sluier van onwetendheid’ van John Rawls wordt vaak genoemd als metafoor als het gaat om rechtvaardigheid, bijvoorbeeld van solidariteiten, te beoordelen. Die sluier wordt door technologische ontwikkelingen dunner en dunner – verzekeraars dreigen alwetend te worden. De toenemende kennis over individuen maakt prijsstelling op basis van persoonlijk gedrag of persoonlijke kenmerken mogelijk. Wat is het gevolg daarvan voor de solidariteit? Rationele overwegingen spelen daarbij een rol, maar ook ethische. En wat, uiteindelijk, is verzekeren nog zonder solidariteit? Op deze en andere vragen gaan wij in op 6 maart.

Op pensioengebied maken vergelijkbare technologische ontwikkelingen vermoedelijk straks steeds meer keuzevrijheid en maatwerk mogelijk. Rationeel keuzegedrag heeft een invloed op de prijs van pensioen, en daarmee ook op de solidariteit. Welke effecten verwachten we, en welke moeten we nastreven of juist zien te vermijden?

Actuariaat van de toekomst moet ook maatschappelijke onderwerpen omvatten. In een interactieve sessie zullen wij daarom het klassieke thema solidariteit plaatsen in de wereld van vandaag en morgen.

 

Interactieve sessie 1:

Ruud Kleynen (Hi There) - Hi There binnen twee jaar vanuit het niets in de top 50 van beste InsureTechs ter wereld! 

November 2017 was een maand om nooit te vergeten. DIA (Digital Insurance Agenda) rangschikte Hi There, onze digitale verzekeraar, in de top 50 van beste InsurTechs wereldwijd. Een uitnodiging volgde om naar München af te reizen en om daar tijdens het DIA-congres Hi There te pitchen voor 1.000 man. Hoe mooi was het om te zien dat München het podium was van “New meets Old”. InsurTechs van overde gehele wereld presenteerde hun oplossingen aan de traditionele verzekeraars. Het was een smeltkroes van ideeën en een sfeer van samenwerking die uniek was. ”Oud” weet heel goed dat nieuwe ontwikkelingen razendsnel gaan en dat het oppassen is wat er in die nieuwe wereld gebeurt. “Nieuw” weet heel goed dat de oude wereld de dienst uitmaakt en dat die oude wereld niet zo een-twee- drie aan de kant geschoven kan worden. Maar dat neemt niet weg dat “Nieuw” denkt het mogelijk moet zijn om die oude wereld aan de kant te schuiven. En als “Nieuw” die weg gevonden heeft wordt het linke soep voor de oude wereld. In zijn presentatie gaat Ruud Kleynen dieper in hoe we met Hi There op die nieuwe wereld inspelen.

 

Interactieve sessie 2: 

Rajish Sagoenie (Milliman) - Leiderschap in de pensioenwereld: de rol van de nieuwe actuaris

Tijdens het actuariaatcongres 2018 ga ik in mijn presentatie nader in op het onderwerp ‘modern leiderschap’. Aan de hand van een nieuw ontworpen kwadrant voor persoonlijk leiderschap wordt dit onderwerp nader belicht. Vervolgens wordt  dieper ingegaan op de kenmerken van Millenials en diversiteit in relatie tot modern leiderschap.

Door middel van reflecties tijdens deze sessie kijken wij samen hoe de kenmerken van traditionele actuarissen zich verhouden tot die van modern leiderschap en wat jonge actuarissen en econometristen kunnen doen als de nieuwe leiders van de toekomst.

Het onderwerp diversiteit krijgt speciale aandacht. Steeds meer mensen worden zich  bewust van het belang en de meerwaarde van diversiteit in de snel veranderende omgeving (met bijvoorbeeld veel  startups). Door deze toenemende bewustwording en het ontwikkelen van het vermogen om hier in brede zin mee om te gaan, beschikt de nieuwe generatie over een extra kwaliteit.

Een presentatie bedoeld om meer inzicht te krijgen in de kenmerken van persoonlijk leiderschap en waar iedereen voor zichzelf kan uitmaken welke kwaliteiten ontwikkeld dienen te worden.  Je kunt niet vroeg genoeg hiermee beginnen.

 

Interactieve sessie 3:

Thomas Pleunis (Lens, Executive Search) - Hoe overbrug je de generatiekloof tussen actuarissen op de werkvloer?

In zijn dagelijkse werkzaamheden komt Thomas Pleunis veel in contact met actuarissen. Het voeren van performance gesprekken hoort daarbij. Door die gesprekken kom je erachter wat iemand écht drijft. Hoe zit een persoon in elkaar? En waar past iemand als mens? In de afgelopen 5 jaar heeft hij meer dan 1.000 gesprekken met kandidaten gevoerd. In die gesprekken, met jong en oud, is de generatiekloof tussen actuarissen meer dan eens ter sprake gekomen. Zijn interactieve workshop draait dit jaar daarom om het overbruggen van die generatiekloof.

 

Interactieve sessie 4: 

Studentensessie 

Deze sessie is alleen toegankelijk voor studenten. 

 

Interactieve sessie 5: 

Jeroen Gielen, Aafke Pera, Evelien Vlastuin (KPMG) - Cultuur binnen het actuariaat. Zweverig of concreet?

De wereld en de maatschappelijke opvattingen om ons heen veranderen snel. Wat enkele jaren geleden nog normaal was, wordt nu bediscussieerd. Cultuur wordt steeds belangrijker gevonden. Ook het beroep van de actuaris verandert. Het beroepsprofiel van het Actuarieel Genootschap stelt eisen aan houdingsaspecten, ethiek en gedragsvaardigheden. Wat moet je daar als actuaris mee?

In deze interactieve sessie willen wij samen met u het begrip cultuur concreter maken. Niet alleen vergezichten over hoe het zou moeten zijn, maar ook concreet hoe je als actuaris in aanraking komt met cultuur. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven. Naast (toekomstig) actuaris, bent u immers ook consument, medewerker/student bij een organisatie, en een deelnemer aan de maatschappij met eigen normen en waarden. Doe mee en kijk welke impact je kunt maken!

 

Interactieve sessie 6: 

Yoeri Arnoldus en Laurens Eijking (Deloitte) - Model Risico Management

Er blijft nog veel te verbeteren. In het kader van model risicomanagement vindt Yoeri Arnoldus dat modellen, processen en verantwoordelijkheden beterverbonden moeten worden, waarna ook verbeterde monitoring en sturingplaats kan vinden op het geheel.

Wat is model risico, hoe dient een verzekeraar hiermee om te gaan en hoe dient een verzekeraar haar modellandschap te managen? Dit zijn vragen die nu leven en aan vernieuwing toe zijn. In hun interactieve sessie ‘Model Risico Management’ gaan Yoeri Arnoldus en Laurens Eijking hier verder op in.

 

Interactieve sessie 7: 

Daan Kleinloog en Diede Panneman (Sprenkels & Verschuren) - Data Science: de toekomst van het actuariaat?

In deze interactieve sessie neemt Daan Kleinloog jullie graag mee in een aantal concrete casussen, waarbij data science gebruikt kan worden om meer inzicht te vergaren in de wensen en eigenschappen van de deelnemers van een pensioenfonds én daarmee het bestuur kan helpen beleid te vormen.

 

Vervolgens is er ruimte voor discussie over de uitgebreide mogelijkheden die data science biedt en over de vraag of het wel altijd gewenst is om deze mogelijkheden te gebruiken.

 

Concrete casussen

1.       Hoeveel beleggingsrisico wil en kan een pensioenfonds nemen om haar doelstellingen te realiseren? Deze vraag dient een bestuur van een pensioenfonds te beantwoorden bij de vaststelling van haar beleggingsbeleid. Maar hoe zorgt het bestuur ervoor dat haar keuzes overeenkomen met: de mate waarin de deelnemers beleggingsrisico willen en kunnen lopen.

2.       Hoe belangrijk vinden de deelnemers het om een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid uit te voeren? In welke sectoren/bedrijven zou het pensioenfonds niet of juist wel in moeten beleggen?

3.       Op welke wijze dient het communicatiebeleid te worden vormgegeven? Is het gewenst om het communicatiebeleid te personaliseren op de individuele behoeften van de deelnemer?

4.       Wat is de levensverwachting van onze deelnemers? Hoe kan de levensverwachting zo nauwkeurig mogelijk worden geschat?

 

Interactieve sessie 8:

Marius van der Wal en Antien Kortrijk-Kool (Achmea) - Onderdeel zijn van een ecosysteem en de impact daarvan op verzekeraars.

De wereld verandert in een verbonden wereld. Op steeds meer plekken laten consumenten een digitale voetafdruk achter. De grootste bedrijven van de wereld hebben dit soort databronnen ontgonnen en zijn continue bezig met een verdere verfijning. Binnen verzekeringen biedt dit ook een onuitputtelijke bron voor segmentatie, risico-inschatting, schadeverwachting, klantgedrag en premiedifferentiatie. Hierin zitten ook duidelijk risico’s en beperkingen. Hoe is bijvoorbeeld de privacy geborgd?  Niet voor niets wordt in mei 2018 een nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Daarnaast kun je je afvragen hoe robuust de gevonden verbanden zijn. En hoe leg je die verbanden uit aan de klant? Vergaande risicosegmentatie kan daarnaast leiden tot afnemende solidariteit.

Maar het biedt ook kansen. Preventiemaatregelen kunnen meer precies worden ingezet, de dienstverlening bij een schade kan verfijnd worden, nieuwe producten en diensten kunnen worden ontwikkeld en het kan juist helpen de solidariteit te vergroten als je weet dat ieder de premie betaalt die past bij zijn/haar risico.

De verbindingen in dit ecosysteem moeten natuurlijk wel allemaal gelegd worden en de data uit deze koppeling moet op juiste wijze geanalyseerd worden en leiden tot juiste conclusies. In basis allemaal niets nieuws maar de omvang, snelheid en hoeveelheid van data en analyses maken dat er sneller en meer proactief gehandeld moet worden. Dit doe je als verzekeraar niet meer alleen maar in een groter geheel, om op zoek te gaan naar een optimale klantbediening. Samen met startups en corporates ontstaan nieuwe ecosystemen rond verzekeren, die elkaars potentie en kracht versterken.

In hun interactieve presentatie willen Marius van der Wal en Antien Kortrijk-Kool laten zien wat mogelijk wordt, maar ook wat nu al wordt toegepast en met elkaar hierover de discussie aangaan.

 

Meer informatie

> Contact

> Sitemap

> Disclaimer

Zoeken